یادداشت‌ها

آبی و قرمز؛ تعصب بی وقفه

آبی و قرمز؛ تعصب بی وقفه

زایمان تقویمی؛ از همراهی با ۹۹/۹/۹ تا هشدار درباره ۰۲/۰۲/۰۲

زایمان تقویمی؛ از همراهی با ۹۹/۹/۹ تا هشدار درباره ۰۲/۰...

منظور از زایمان تقویمی انجام عمل سزارین در روزی است که به لحاظ اعداد تقویمی رُند...

بزرگترین فیلسوف ایرانی قرن نوزدهم

بزرگترین فیلسوف ایرانی قرن نوزدهم

موش‌ها و آدم‌ها

موش‌ها و آدم‌ها

فقط بگذریم؛ بگذرید

فقط بگذریم؛ بگذرید

این یک نفره‌های پردغدغه

این یک نفره‌های پردغدغه

به مناسبت روز جهانی مجردها

تنها در تو به حیرت می نگرم...

تنها در تو به حیرت می نگرم...

کاش بیاموزیم و بیاموزانیم

کاش بیاموزیم و بیاموزانیم

آدرس غلط قهرمان در داستان شیلر

آدرس غلط قهرمان در داستان شیلر

یار نامهربان!

یار نامهربان!

فوتبال خونمان کم شده!

فوتبال خونمان کم شده!

آنها که راوی زخم‌ها شدند

آنها که راوی زخم‌ها شدند