گل دوم پرسپولیس به نساجی

گل دوم پرسپولیس به نساجی توسط امیری در دقیقه ۷

 نساجی ۰ - ۲ پرسپولیس