گل اول نساجی به پرسپولیس

گل اول نساجی به پرسپولیس توسط اسلامی در دقیقه ۱۶

 نساجی ۱ - ۲ پرسپولیس