کیفر خواست برای مدیر اسبق نفتی

حدود ۳.۵ میلیون یورو به خزانه دولت برمی‌گردد

کیفر خواست برای مدیر اسبق نفتی
وزارت نفت

کیفر خواست یکی از مدیران ارشد اسبق نفتی در عسلویه صادر شد. بر اساس قرارداد و الحاقیه سال ۸۴ بین یک مجموعه نفتی عسلویه و یک شرکت خصوصی، سازمان بازرسی بوشهر به موضوع ورود کرده و مشخص شد که حدود ۵۸۰ میلیارد ریال بیش از حق پیمانکار به وی پرداخت شده بود. با ورود سازمان بازرسی به پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی و انجام تحقیقات، برای مدیر ارشد  نفتی، قرار وثیقه ۵۷ میلیارد تومانی صادر و متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری بوشهر معرفی شد.

همچنین با پیگیری‌های سازمان بازرسی و بازبینی‌های کارشناسی، مبلغ ۳.۵ میلیون یورو اضافه پرداخت در قرارداد اصلی، در حال کسر از اسناد مالی پیمانکاراست و پس از طی مراحل اداری به خزانه دولت واریز می‌شود.