اجاره خانواده برای حل معضل تنهایی!

 در ژاپن «تنهایی» به یک بحران تبدیل شده، ژاپنی‌ها برای رفع این مشکل شرکت‌هایی ایجاد کردند تا خانواده موقت اجاره بدهند.