گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان

زننده گل : میلاد سرلک در دقیقه 72