گل مساوی استقلال به نفت‌ آبادان

گل اول استقلال به صنعت‌نفت‌آبادان توسط امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه 39