بشنوید| نوبت محرم شد

بشنوید| نوبت محرم شد
: :

نوحه «خیز و جامه نیلی کن‌» از غلام کویتی پور را می‌شنوید.