ببینید | لحظه‌ای وحشتناک از سروته ماندن در شهربازی به علت نقص فنی!

ویدیویی از سروته ماندن یک وسیله شهربازی در پنسیلوانیای آمریکا به علت عیب فنی را ببینید.