گل دوم سپاهان به فجرسپاسی در حافظیه

گل دوم سپاهان به فجرسپاسی توسط محمدرضا حسینی در دقیقه 58