ببینید؛ بلعیدن گراز زنده توسط ببر

برای ببر یک گراز می‌تواند یک دشمن مهیب باشد. این حیوان به اندازه یک گاو قدرتمند است، اما ببر بدون هیچ ترسی این گراز را شکار کرد