قیمت امروز آپارتمان‌های پرند و پردیس

در حال حاضر، متوسط قیمت پیشنهادی مسکن در پردیس، مترمربعی ۳۴ میلیون تومان و در پرند مترمربعی ۲۰ میلیون تومان است.

قیمت امروز آپارتمان‌های پرند و پردیس

رکود خرید‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن شهر تهران با شدت کمتر در حومه‌های پرتقاضای اطراف پایتخت نیز احساس می‌شود، اما این نقاط پیرامونی به‌ویژه پرند و پردیس، فعلا یک تفاوت مشخص با تهران دارد.

سطح قیمت واحد‌های مسکونی در شهر‌های پرند و پردیس بر اساس «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها، همچنان فاصله معناداری با قیمت آپارتمان‌های تهران دارد.

نتایج تحقیقات میدانی از بازار فروش واحد‌های مسکونی مهر و غیرمهر در این دو شهر جدید حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» در پردیس در حال حاضر مترمربعی ۳۴ میلیون تومان و در پرند مترمربعی ۲۰ میلیون تومان است. این دو سطح قیمت در مقایسه با متوسط قیمت ۸۵ میلیون تومانی هر مترمربع آپارتمان در تهران، برای گروهی از تقاضای مصرفی که قدرت خرید در تهران ندارد، اما قصد خرید دارد، فرصتی ایجاد می‌کند برای مهاجرت از مرکز به حومه.

هر چند بخشی از تقاضای سرمایه‌ای ملک نیز مثل یکی دو سال گذشته، سراغ شهر‌های جدید می‌رود. اما طی ماه‌های اخیر به دلیل کاسته شدن از شدت انتظارات تورمی و ضعف مالی افراد، از حجم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کاسته شد.

در جدول زیر، قیمت پیشنهادی آپارتمان در پرند و پردیس مورد بررسی و ارائه قرار گرفته است: