سهم هر استان در نزدن واکسن کرونا چقدر است؟

سهم هر استان در نزدن واکسن کرونا چقدر است؟
اوضاع واکسینه‌نشده‌ها در کدام استان‌ها از همه بدتر است؟