رئیس هیات کشتی خوزستان استعفا داد

دلیل: مشغله کاری

رئیس هیات کشتی خوزستان استعفا داد
احمد عبدالخانی

در حالی که تنها 9 ماه از ریاست احمد عبدالخانی به عنوان رئیس در هیات کشتی خوزستان می گذرد، او به دلیل مشغله کاری از سمت خود استعفا داد.

فدراسیون کشتی نیز با پذیرش این استعفا، با تشکر و قدردانی از زحمات احمد عبدالخانی، رمضان جمال پور را به عنوان سرپرست این هیات تا برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیات منصوب کرد.

جمالپور سرپرستی هیات والیبال خوزستان را نیز برعهده دارد!