دریا ، ماهی، بندرعباس قدیم

تلاش صیادان بندر برای صید ماهی و همچنین همراهی بانوان بندرعباسی

1.

تصاویر از آلبوم شخصی آقای حسن زاده بندری که از قدیمی ترین صیادان حاشیه خلیج فارس است استخراج شده و تلاش صیادان بندر را برای صید و فروش ماهی و همچنین همراهی بانوان بندرعباسی در این امر را نشان می دهد.

.