علم | تکنولوژی و پزشکی

عینکی برای ناشنوایان!

عینکی برای ناشنوایان!

تولید پوست هوشمند مصنوعی چندحسی

تولید پوست هوشمند مصنوعی چندحسی