علم | تکنولوژی و پزشکی

تاریخ‌سازی از ایستگاه فضایی

تاریخ‌سازی از ایستگاه فضایی

خداحافظی با رمز عبور!

خداحافظی با رمز عبور!

واکسن گیاهی کرونا تولید شد

واکسن گیاهی کرونا تولید شد

ماراتن ربات‌ها آغاز شد

ماراتن ربات‌ها آغاز شد