پنجمین فســتیوال معمار شــیراز

THE 5TH SHIRAZ ARCHITECT FESTIVAL

پنجمین فســتیوال معمار شــیراز

26 الی 28

اردیبهشت ۱۴۰۳

سلسله نشست های جستارهای معمارانه در فستیوال معمار شیراز

 

▪️افتتاحیه:چهارشنبه 26 اردیبهشت ساعت 17 الی 18:30

نشست اول:

▪️ارائه دهندگان: مهرداد ایروانیان – محمدرضا قانعی

نشست دوم:

چهارشنبه 26 اردیبهشت ساعت 19 الی 21

▪️رائه دهندگان: محمد عرب – محمدخاوریان – محسن مریزاد – محمود امید بخش

نشست سوم: دفاتر معماری از درون

27 و 28 اردیبهشت ساعت 10:30 الی 13

▪️ارائه دهندگان: آتلیه ایده هفت – آتلیه امین – آنلیه وارتا – آتلیه دالان – آتلیه ما – آتلیه  BA  - آتلیه مان – آنلیه شید – آتلیه چنین – آتلیه حیات – آتلیه کاراکتر

نشست چهارم:

پارت اول : پنج شنبه 27 اردیبهشت ساعت 17:30 الی 19:30

تاریخ های جایگزین،  درآمدی انتقادی بر تاریخ هنر و معماری ایران – سخنران: محمد پرویزی

پارادوکس، دیزاین ایرانی – سخنران: رضا عابدینی

پارت دوم : معماری از زاویه سازندگان

پنج شنبه 27 اردیبهشت ساعت 19:30  الی 21

▪️ارائه دهندگان: مهرداد زواره محمدی –علی مژده – محمد دبیری – فرشاد فرزین

نشست پنجم: کانتکست در معماری

جمعه 28 اردیبهشت ساعت 17 الی 18:30

▪️ارائه دهندگان: علیرضا تغابنی – هومن بالازاده – محمد مجیدی – علی سوداگران

اختتامیه:

جمعه 28 اردیبهشت ساعت 19:30 الی 20:30

▪️با سخنرانی مهرداد زواره محمدی و ابوالفضل بادآهنگ دبیرفستیوال معمار شیراز