زمان و مکان مراسم تشییع ادیب دانشمند محمدتقی زرین چنگ

زمان و مکان مراسم تشییع ادیب دانشمند محمدتقی زرین چنگ