امتحانات نيم سال اول دانش آموزان در همه پايه‌ها حضوری برگزار خواهد شد

 امتحانات فقط برای دانش آموزانی كه مبتلا به كرونا شده و يا عذر موجهی دارند به صورت مجازی برگزار خواهد شد.