زاکانی: قرار نیست حتی یک درخت در پارک قیطریه قطع شود

شهردار تهران در حیاط دولت:اینکه گفته شده زیر محل ساخت مسجد در پارک قیطریه آثار باستانی است، صحت ندارد.