ببینید| خروج وحشتناک کامیون از پل هوایی

در تگزاس یک کامیون پس از برخورد با وسیله نقلیه دیگری از روی پل هوایی خارج شد.