تصاویری از تنها خورشید گرفتگی کامل سال ۲۰۲۱

فقط در قطب جنوب قابل مشاهده بود

 تنها خورشید گرفتگی کامل سال ۲۰۲۱ در حالی رخ داد که فقط در قطب جنوب قابل مشاهده بود و به همین دلیل دانشمندان برای دیدن این رویداد نادر به انتهای زمین رفتند و تصاویری از آنچه شاهد بودند را منتشر کرده‌اند.