ببینید| نتیجه یک لحظه غفلت راننده اتوبوس  

یک راننده اتوبوس در حین رانندگی برای چند ثانیه سرگرم انجام فعالیتی به غیر از رانندگی شده و همین امر سبب خروج خودرو از مسیر اصلی و بروز حادثه شد.