نمایشگاه بین المللی فارس فاقد زیر ساخت های مناسب است

نمایشگاه بین المللی فارس فاقد زیر ساخت های مناسب است

علی فرهادی، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس گفت: اعتقاد داریم در حوزه نمایشگاهی فاقد زیرساخت های مناسب هستیم زیرا یک سایت نمایشگاهی و بین المللی باید به مراتب فراتر از وضع کنونی باشد تا در حوزه های داخلی و برون مرزی بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.
وی افزود: برای محقق شدن اهدافمان در ایجاد یک سایت نمایشگاهی در عرصه بین المللی از سرمایه گذاران جهت همکاری دعوت می کنیم.