حادثه‌‌ هولناکی که میلیونها بازدید خورد!

 فیلمی دلهره‌آور از یک چترباز اسپانیایی که چتر اصلی‌اش باز نمی‌شود ...