توضیحات معاون وزیر کار در خصوص برکناری سه مدیر نجومی بگیر

پرداختی های عجیب، حاشیه ها و واکنش ها در پی داشت

توضیحات معاون وزیر کار در خصوص برکناری سه مدیر نجومی بگیر
واکنش وزارت کار به فیش حقوق‌های عجیب

حواشی انتشار اسناد مرتبط با پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت های پتروشیمی ادامه دارد؛ معاون وزیر کار از ممنوعیت هرگونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه خبر داده. اخیرا سه فیش حقوقی نجومی از یکی از پتروشیمی ها منتشر شده بود که مبالغ زیادی از آن مربوط به کارت‌های هدیه بود. با پیگیری‌های رسانه‌ای مشخص شد که پیرو دستور هفته گذشته وزیر کار، این سه مدیر برکنار شده بودند.