تصویر جالب کارت مراجعه مجانی به پزشک در سال ۱۳۳۱

تصویر جالب کارت مراجعه مجانی به پزشک در سال ۱۳۳۱

تصویر جالب کارت مراجعه مجانی به پزشک که توسط شهرداری شیراز، در سال ۱۳۳۱ برای افراد کم بضاعت صادر میشده است.