ببینید| تغییر ساعت ادارات تاثیری بر کاهش مصرف برق داشته؟

مدیرعامل توانیر در خصوص کنترل مصرف برق گفت: کاهش مصرف را از خودمان شروع کردیم.