اقدام جسورانه یک سرباز برای جلوگیری از دزدی از یک خانم