آبادان دهه 30

60 سال بعد

آبادان دهه 30
یادگاری برای همیشه

تاکسی آبادان دهه 30 خورشیدی ... ژست عکس های یادگاری برای آنکه من و شما 60 سال بعد لذتش را ببریم