سرقت خشن موبایل

سارق به راحتی از غفلت یک نوجوان استفاده کرد

سارق خونسرد به راحتی از غفلت یک نوجوان استفاده کرد و گوشی همراه او را به سرقت برد.