سانس ویژه ماساژ وسط جلسه علنی مجلس!

سانس ویژه ماساژ وسط جلسه علنی مجلس!

تصویری از ماساژ دادن یک نماینده توسط همکارش در جلسه علنی امروز مجلس را ببینید.