ساخت کوه از کاه

فیلمی از دستگاه جمع آوری کاه در مزارع گندم و جو ببینید.