در اطراف پارک قیطریه چند مسجد وجود دارد؟

ساخت مسجد در پارک قیطریه این روزها بسیار پر سر وصدا شده است.

در اطراف پارک قیطریه چند مسجد وجود دارد؟

این روزها صحبت از ساخت مسجد در پارک قیطریه توسط شهرداری تهران است که موافقان و مخالفان فراوانی دارد.

در همین باره نیز زاکانی درباره ابهامات ماجرای ساخت مسجد در پارک قیطریه امروز در جمع خبرنگاران گفت: حتما در پارک‌ها مسجد می‌سازیم،‌ مسجد خوب هم می‌سازیم.

در همین زمینه به مساجد نزدیک پارک قیطریه نگاهی می‌اندازیم.