حق مسئولیت اجتماعی را باید با التماس از صنایع بگیریم

صنایع باید ۳ تا ۵ درصد از سود خالص خود را برای تحقق مسئولیت اجتماعی منطقه خود اختصاص دهند

حق مسئولیت اجتماعی را باید با التماس از صنایع بگیریم
احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر

احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر عنوان کرد: در تمام دنیا صنایع در هر جا هستند ۳ تا ۵ درصد از سود خالص خود را برای تحقق مسئولیت اجتماعی آن منطقه باید اختصاص دهند که این اصل در کشور رخ نمی‌دهد و اقدامی را که صنایع براساس قانون ملزم به اجرای آن هستند، باید با التماس از آنان بگیریم.

وی از نمایندگان مجلس  خواست که صنایع را ملزم کنند در هر منطقه‌ای هستند منابع مالی خود را در همان منطقه سپرده گذاری کنند.