بشنوید| قدیمی‌ترین نوحه ضبط ‌شده در ایران

ناصرالدین شاه قاجار شعر این نوحه را سرود

»نوحه جبرییل» قدیمی‌ترین نوحه ضبط ‌شده در ایران است که در دوره قاجار ضبط شده است. شعر این نوحه را ناصرالدین شاه قاجار گفته و خواننده‌ای ناشناس آن را خوانده است.