ببینید | گول زدن تسلا به روش یک ایرانی!

ویدئویی از روش جالب یک ایرانی برای رکب زدن به سیستم هوشمند ماشین تسلا را ببینید