ببینید| سقوط وحشتناک و مرگبار آشپز در دیگ!

یک آشپز هندی سرش گیج رفته و تعادلش به هم می‌خورد، او به ناگاه درون دیگ غذا سقوط می کند و به دلیل شدت سوختگی، پس از ۴ روز مبارزه با مرگ در بیمارستان در نهایت جان خود را از دست می دهد.
ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است.