ببینید | انباشته شدن هزاران چمدان در فرودگاه هیتروی لندن

هرج و مرج در فرودگاه هیترو لندن به دلیل نقص در سیستم چمدان باعث انباشته شدن چمدان‌ها شده است.