اختلاس آقای مدیر

حکم بدوی وی صادر شد

اختلاس آقای مدیر
اختلاس مدیر
 مدیر یکی از شرکت های وزارت نیرو در استان بوشهر به اختلاس محکوم شد.
بازرس کل استان بوشهر گفت: حکم بدوی اختلاس مدیر یکی از  شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو در این استان صادر شد. 
اسحاق شهبازی افزود: این حکم در نتیجه ارائه فاکتور صوری و برداشت از حساب شرکت دولتی صورت گرفته است که با ورود بازرسی کل استان به پرونده و ارجاع موضوع به مرجع قضایی حکم بدوی اختلاس صادر شد.
وی بیان کرد: بر این اساس فرد متخلف محکوم به ۲ سال حبس تعزیری، رد اصل مال و ۲ برابر جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.