نگاهی به رتبه اول مسابقه ملی سردر جنوبی دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران دارای یک سردر اصلی در تقاطع خیابان های شهید حیدرخانی و دانشگاه می باشد و آنچه به عنوان کانسپت طراحی این سردر باعث ایجاد چنین فرمی شده است، توجه به ماهیت علمی و فنی دانشگاه و از طرف دیگر لزوم توجه به تاریخ و فرهنگ ایرانی می باشد. این سردر شامل دو قوس سهمی و جناغی است که با یکدیگر ترکیب شده اند و بنا به گفته معمار سردر آن ، ماهیت علمی و فنی دانشگاه به وسیله قوس سهمی نمایان شده است و قوس جناغی هم به عنوان نماینده فرهنگ و تاریخ ایرانی است.

نگاهی به رتبه اول مسابقه ملی سردر جنوبی دانشگاه علم و صنعت ایران

با توجه به این کانسپت، سعی شد که از این دوگانگی در طراحی سردر جنوبی بهره بجوییم، با این تفاوت که به جای استفاده از نمادهای شکلی، از مصالح و روح درون آنها در تفکیک دوگانه ای مانند ورودی و مقیاس پیاده و ورودی و مقیاس سواره، استفاده کنیم.

مسئله دیگر، محل قرار گیری سه درخت تنومند در سایت و تاکید برگزارکنندگان مسابقه بر حفظ آنها بود. ما سعی کردیم علاوه بر حفظ این سه درخت، از آنها در فرایند طراحی استفاده بهینه ای داشته باشیم، به گونه ای که از آنها در تعریف ورودی های پیاده و ایجاد فضای مکث به بهترین نحو استفاده شود. ترکیب آنها با جداره های مجوف آجری، فضایی انسانی و متناسب با فرهنگ ایرانی را ایجاد کند.

مسئله ای که با آن مواجه بودیم فرعی بودن سردر و قرار گیری آن در مکانی (خیابان شهید ملک لو) است که میدان دید وسیعی برای رویت یک سردر رفیع وجود ندارد، به همین خاطر سعی شد با رعایت ارتفاعی متناسب با عرض خیابان و تاکید بر خطوط افقی، سردری با مقیاس انسانی طراحی شود که بالطبع دارای ویژگی های یک سردر نیز باشد و البته حرمت و حریم سردر اصلی نیز حفظ شود.

مشخصات طرح:

تیم طراحی: علی بیدرام، عادل افشارمنش، محمد مرتاض هجری، نسیم قلیچخانی

مساحت: ۳۵۰ متر مربع

کارفرما: دانشگاه علم و صنعت ایران

جایزه:

رتبه اول مسابقه ملی سردر جنوبی دانشگاه علم و صنعت ایران | ۱۳۹۶