جشنواره بين المللى شعر خليج فارس به مرحله داورى رسيد

جشنواره بين المللى شعر خليج فارس به مرحله داورى رسيد

بـا اتمام مهلت ارسـال آثار به جشـنواره بين المللى شـعر خليج فارس 215  اثر از 134 شاعر به مرحله داورى مقدماتى رسيد.

در اين مرحله از جشـنواره آثار ارسـالى از سوى شاعران سراسر كشور و شعراى فارسى زبان ديگر كشورها توسط سه داور مورد ارزيابى قرار مى گيرد و 30  اثر منتخب به مرحله نهايى داورى راه خواهند يافت.

جشنواره بين المللى شعر خليج فارس با هدف پاسداشت نام خليج فارس به عنوان نماد ملى و تاريخى كشـورمان، از سوى موسسه فرهنگى- رسانه اى خبر برگزار و به نفرات برگزيده جوايز ارزنده اى اهدا خواهد شد.