ببینید | زیرگرفتن پدربزرگ و نوه ۵ ساله‌اش توسط یک ماشین در ترکیه