ببینید؛ دیری‌ها در انتظار ورود صیادان گمشده

۵ روز بی خبری پایان یافت

جمعی از مردم بندر دیر در اسکله صیادی هم اکنون منتظر 3  صیادی  هستند که پس از ۵ روز جستجو در دریا پیدا شدند.