ببینید| تصاویری دلخراش از مدفون شدن زن جستجوگر زیر آوار رانش زمین

لحظه وحشتناک رانش زمین در پرو

یک زن در پِرو در حال فیلمبرداری از رانش کوه بود و اطرافیانش سعی کردند به او در مورد جدی بودن خطر هشدار دهند، اما او اصرار داشت که صحنه را از دست ندهد و تا پایان فیلمبرداری را ادامه داد. در نهایت سنگ ها او را با خود بردند و پرسنل دفاع مدنی او را در پایین کوه مرده یافت.