ببینید؛ لحظه حمله مار پیتون به یک مادر و دختر

یک مادر که همراه نوزاد خود در حال استراحت بودند، با حمله مار پیتون مواجه شدند.