دختر شیرازی که بدون دست قهرمان شد

او قهرمان پاراتکواندوست

سیده مهتاب نبوی دختر معلول شیرازی است که نداشتن دو دست باعث نشد که به امید چنگ نندازد، او قهرمان پاراتکواندو شد، کتاب نوشت و نقاشی کشید تا نور زندگی را بر دنیای معلولیت بتابداین دختر ۲۳ ساله شیرازی با کسب مقام طلای جهان نشان داده است که معلولیت محدودیت و ناتوانی نیست، او اثبات کرده است که مشکلات جسمی اش هیچگاه مانع از تلاشش برای رسیدن به آرزوهایش نشده است. امروز 3 دسامبر روزجهانی معلولین نامگذاری شده است.