معاون وزیر صمت در بوشهر: تنظیم بازار اولویت دولت است

با توجه به رویکرد دولت سطح تصمیم گیری در تنظیم بازار ارتقا یافته است

معاون وزیر صمت در بوشهر: تنظیم بازار اولویت دولت است

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارتقای سطح تصمیم گیری‌ها  در مورد تنظیم بازار نشان دهنده این است که امروز تنظیم بازار جزو اولویت دولت به شمار می رود چون با معیشت مردم در ارتباط است.
صدیف بیک زاده در همایش ملی خرما در بوشهر افزود: با توجه به رویکرد دولت سطح تصمیم گیری در تنظیم بازار ارتقا یافته و امروز کارگروه تنظیم بازار به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزیران برگزار می‌گردد.
وی بیان کرد: برنامه های ستاد تنظیم بازار شامل کالاهای صنعتی و معدنی است که از سوی وزارت صمت و کالاهای غذایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی در قالب نظامی یک پارچه ای هدایت می شود.
بیک زاده یادآور شد:اصلاح نظام مصرف خرما مهمترین کاری است که باید انجام شود تا این میوه با ارزش غذایی وقدرت ماندگاری بالا به صورت دائمی در سفره مردم وجود داشته باشد.