دومین کتک کاری شدید در مجمع بورسی!

در حالی که دیروز تصاویری از درگیری در مجمع عمومی سهم دی خبرساز شده بود، تصاویر دیگری از کتک کاری در مجمع سهم وبرق منتشر شده است!